Nyhedsmails - Viborgslaegt.dk

Gå til indhold
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 152                         20. marts 2024
 
 
 
Kære medlemmer
Ekstra - Ekstra

Denne nyhedsmail udsendes i al hast for at fortælle, at der i aften (onsdag) efter planen kommer et indslag i TV-Midt Vest kl. 19.30 med en del af
DNA-Workshop med Lene Toft, som blev afholdt den 14. marts.

 
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
-----




Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 151                             Marts 2024
 
 
Kære medlemmer
Næste arrangementer i foreningen:
 
 
Torsdag 14. marts kl. 19.30: Foredrag. Danmark set fra luften.
Mette Colding Dahl. Forskningsbibliotekar, Det Kgl. Bibliotek
FU.
Ældre kortblade og luftfotografier i slægts- og lokalhistorie.
 
Mængden af historiske kort og luftfotografier på internettet er vokset i de senere år. Hvor findes de enkelte korttyper, hvordan kan de anvendes, og hvad kan historiske luftfotografier af gårde, huse og virksomheder fortælle? Konkrete eksempler fra egen slægtsforskning giver indblik i disse unikke materialer, samt de muligheder som kombinationen af brug af historiske kort og samling af historiske luftfotografier, samt en introduktion til internetportalen Danmark set fra luften, som genereret ud fra denne samling.
Ikke-medlemmer betaler 50 kr.
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal, lokale 3.
 
 
Torsdag 21. marts kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion ved Karen Straarup
kl. 10.00-12.00. Workshop.
 
Medbring gerne egen bærbar pc med mulighed for adgang til trådløst netværk.
Oplægget antyder forskellige muligheder i ejendomshistorien.
Denne gang tager vi fat på de lidt vanskelige kilder i ejendomshistorien, fra de tidligste fæstere og frem til 1844.
Efter introduktionen almindelig brugerhjælp.
Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, forsøger vi at hjælpe. Alle er velkomne.  
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 4043 1452 eller lenemajlandt@gmail.com
 

Torsdag 21. marts kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der kan tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 

Torsdag 8. februar var der generalforsamling i Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.
På generalforsamlingen den blev de foreslåede vedtægtsændringer godkendt.
Regnskabet blev godkendt.
De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg blev alle genvalgt.
Ved den efterfølgende konstituering var der genvalg på bestyrelsens poster:
Formand: Kurt Pajbjerg         
Næstformand: Hanna Ammitzbøll
Kasserer: Poul-Erik Pedersen
Sekretær: Tove Krog  
PR: Lene Majlandt  
Se bestyrelsens kontaktoplysninger under menupunktet Foreningen på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk
 
-----
 

Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med en kampagne for at skaffe nye medlemmer.
I den forbindelse tilbyder vi et introduktionskursus i slægtsforskning over 3 lørdage i marts.

Kurset er naturligvis også åbent for eksisterende medlemmer. Så hvis du er ny i slægtsforskning eller trænger til at få opdateret din viden, er du velkommen til at deltage.
For nærmere oplysning om kurset se annonce og kursusplan nedenfor.
Kursusplanen er vejledende, og vi vil forsøge at indrette undervisningen efter deltagernes forudsætninger og behov.
Introduktionskursus i slægtsforskning på 3 lørdage i marts 2024
 
9., 16. og 23. marts, kl. 10 – 15
 
Kursussted: De Frivilliges Hus, ”Stationen”.
 
Deltagelse er betinget af medlemskab af Slægtshistorisk forening
 
Indmeldelse, tilmelding og yderligere oplysninger hos:
 
Poul-Erik Pedersen, 08pepe45@gmail.com, tlf. 30 28 91 93
 
Kurt Pajbjerg, pajbjerg@energimail.dk, tlf. 61 30 03 69
 
 
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup

-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 150                          Januar 2024

Kære medlemmer


Torsdag 8. februar kl. 19.30.
Generalforsamling i Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.

Sted:
Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 3.

1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen. Forslag til vedtægtsændringer. Se nyhedsmail nr 149.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil foreningens formand, Kurt Pajbjerg holde foredraget:
”DNA og hvad man kan bruge det til”

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup


Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 149                            Januar 2024
 
 
Kære medlemmer
Godt nytår og velkommen til de første aktiviteter i 2024.  Det er en ret lang mail denne gang, og læg mærke til, at der er indkaldelse til generalforsamlingen.
Sammen med denne nyhedsmail er desuden udsendt 2 vedhæftede filer med formandens nytårsbrev. De sendes både som Word-fil og PDF-fil. Indholdet er det samme i de 2 filer. Formandens nytårsbrev
 
Kontingent 2024:
Alle medlemmer har forhåbentlig fået mail fra kassereren med faktura til indbetaling af kontingent, 180 kr, senest den 3. februar.
 
Indkaldelse til generalforsamling: Se nedenfor.

Aktiviteter i januar-februar 2024:
 
Torsdag 18. januar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Introduktion til kirkebøger og folketællinger ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp.
 Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Torsdag 18. januar kl. 19.30. Foredrag. Henning Karlby, slægtsforsker.
Skal din slægtsforskning bevares for eftertiden? FU.
Hvad er formålet med din slægtsforskning? Vil du offentliggøre din slægtsforskning på internettet, eller skal den udgives i bogform? Eller skal din slægtsforskning forsvinde den dag, du er fortid?
Medlemmer gratis – gæster betaler 50 kr.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1.

 
Torsdag 25. januar kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.

Torsdag 1. februar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre, så vil vi forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Medbring gerne bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.  Alle er velkomne.
 
Indkaldelse til generalforsamling
Torsdag 8. februar kl. 19.30. Generalforsamling.
Sted:
Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 3.
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer
Markeret med rødt ses forslag til ændringer i vedtægterne.
 
Ny §6:
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand i forening med mindst yderligere et bestyrelsesmedlem.
 
 
§ 6 bliver til § 7.
 
 
Under § 4 tilføjes: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.
 
Og Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
 

 
Efter ændring kommer vedtægterne til at se sådan ud:
 
§1
Foreningens navn er: Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.
 
 
§ 2
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, oplysende foredrag, ekskursioner og lignende at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning. Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plant samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogiske, lokalhistoriske og kulturhistoriske emner.
 
 
§ 3
Indmeldelse i foreningen sker til bestyrelsen.
Udmeldelse sker til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende årsskifte.
 
 
§ 4
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Valgene gælder for 2 år ad gangen med 3 henholdsvis 4 medlemmer på valg hvert år. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen en suppleant til bestyrelsen og en revisor.
 
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.
 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts og indkaldes skriftligt med mindst 10 dages varsel med følgende dagsorden:   
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det ønskeligt, eller 10 pct. af medlemmerne skriftligt begærer det. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 10 dages varsel vedlagt dagsorden.
 
 
§ 5
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, dog kræver en stigning på indtil 10 % pr. år ikke generalforsamlingens godkendelse.
Kontingentet opkræves helårligt. Det skal være betalt senest 1. februar. Er kontingentet ikke betalt 1. marts, fremsendes ny opkrævning tillagt et rykkergebyr. Er kontingentet ikke betalt senest 1. maj, slettes vedkommende som medlem.
Bestyrelsen bestemmer, på hvilke vilkår restanter genoptages.
Regnskabsåret er kalenderåret.
 
 
§ 6
 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsens formand i forening med mindst yderligere et bestyrelsesmedlem.
 
 
§ 7
Beslutningen om opløsning af foreningen kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, herunder beslutning om anvendelse af eventuel formue fortrinsvis til støtte af lokalhistorisk virke.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. december 1975 og ændret på generalforsamlingerne 12. februar 1979, 11. februar 1985, 7. februar 1990, 5. februar 1998, 3. februar 2011 og 6. februar 2014.
 
Efter generalforsamlingen:  Foreningens formand, Kurt Pajbjerg: Hvad kan vi bruge DNA til?
 
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
Der kan svares på denne mail, hvis det handler om adresseændring eller andre praktiske oplysninger.
Øvrige henvendelser kan sendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Se mailadresserne på hjemmesiden www.viborgslaegt.dk

-----
 

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 148                      December 2023
 
 
Kære medlemmer
Nu er det tid for årets sidste foredrag og dermed også årets sidste nyhedsmail, hvis der ikke sker noget uforudset.
 
Torsdag 7. december kl. 19.30. Foredrag. Leif Sepstrup. Slægtsforsker
 
Ægtemand i overskud. FU
En sandfærdig og spændende beretning om et mord begået i Harte vest for Kolding i 1867.
Hovedpersonen Ane, blev som en del af en ejendomshandel i 1861 gift med den 24-årig ældre Mads Hansen.
Efter nogle år træffer Ane en ung flot dragon fra 5. dragonregiments 2. eskadron i Randers.
Parret blev hurtigt meget forelskede i hinanden, hvilket fremgår af de 40 breve, de har sendt til hinanden.
Problemet var, at Ane allerede var gift, og dette ægteskab først skulle ophæves, før et nyt kunne indgås.
Det problem kunne Ane’s fætter Peder Pedersen Skjødte let løse, men det gik ikke helt efter planen.
Historien er et eksempel på, hvad der findes af dokumenter i arkiverne: Håndskrevne kærestebreve, Cyprianus (trolddomsbøger), beretning om natligt besøg på en kirkegård og meget andet.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – bemærk gæster betaler 50 kr.
 
Dette er også julemødet, hvor foreningen giver kage til den medbragte kaffe.
 
Torsdag 7. december kl. 10-14: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre, så vil vi forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.
Alle er velkomne.

Foreningen indfører et nyt regnskabssystem, så I skal ikke betale kontingent, før I får en opkrævning.
Alle medlemmer har fået denne meddelelse fra kassereren:
Kære medlem
Foreningen har tegnet abonnement på et nyt program til at administrere medlemsliste og regnskab.
Dette betyder bl. a., at man ikke skal indbetale kontingent, før man får en opkrævning med faktura.
Opkrævningerne bliver udsendt umiddelbart efter 1. januar 2024.
Vent derfor venligst med at indbetale kontingent til du har modtaget opkrævningen.

På bestyrelsens vegne,
Poul-Erik Pedersen,
kasserer
 
 
Med denne nyhedsmail udsender vi også programmet for første halvår af 2024. Det er vedhæftet som både Word-fil og PDF-fil.

Ved et medlemsmøde i efteråret kiggede vi hjemmesiden lidt efter i sømmene, og der kom nye forslag til forbedringer. De fleste af disse forslag kunne umiddelbart indarbejdes, så det er sket.
Der er især tale om ændring på linkssiden. Afdelingen med Afskrevne kilder, databaser og slægtsforskningsteknik og Medlemmers forskning, andre slægtsforskere er nu opdelt i 2 grupper. Forhåbentlig giver det et lidt nemmere overblik.
Men I er stadig velkomne til at komme med forslag og ikke mindst ideer til links, som jeg ikke har været opmærksom på.
 
Herfra er det tiden at sige mange tak for i år og på gensyn i 2024.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
 
 
Karen Straarup
------
 

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 147                    November 2023
 
 
Kære medlemmer
 
Så er der igen nye aktiviteter i vente.

 
Torsdag 16. november kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
 
Tema 3: Skiftearkivalier. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.  
 
I denne workshop kan slægtsforskere få hjælp til at finde skifter. Et skifte er en deling af boet efter en afdød. Hvordan finder vi skifterne? Og hvordan kan de bruges? Deltagerne bliver præsenteret for et par eksempler.
 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp. Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
 
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf. 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com

Torsdag 16. november kl. 19.30. Foredrag. Christian Ringskou. Museumsinspektør, phd, team historie.
 
Hedens hovedpersoner. FU
 
Christian Ringskou fortæller om sit arbejde med den vestjyske hede. Regionens landbrug omtales og de særlige forhold, hvad angår samfærdsel og bebyggelsesstruktur introduceres. Herefter fortælles om fire mænd fra heden: Skrædderen, der levede et fattigt og simpelt liv i ’lyngens brune land’; skolelæreren, der introducerede foreninger, grundtvigianisme og afholdsbevægelse; spekulanten, der svingede sig op fra fattig smed til herregårdsslagter; og købmanden, der blev Skjerns første borger.
Foredraget baserer sig for en dels vedkommende på folkemindesamleren Evald Tang Kristensens samlinger, og aftenen sluttes af med et eventyr og en lille fræk historie optegnet hos skrædderen.
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Gratis for medlemmer – bemærk gæster betaler 50 kr.
 
 
Torsdag 30. november kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
 
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 


 
Fra Anton Blaabjerg:
 
Viborg-novembertilbud
 
Foreningen har følgende gode tilbud. Bestil blot – til levering både ved brugervejledningen om dagen og ved foredraget om aftenen den 16. november. Så sparer du forsendelsesomkostningerne på 65 kr. Der kan dog aftales andre løsninger, så portoen undgås!
 
Anton Blaabjerg, Fredensgade 38, 8800 Viborg, tlf. 8661 0436, mail: blaabjerga@gmail.com [husk det lille a før @)].
 
1
DNA-slægtsforskning – få succes uden at forstå DNA. - Af Peter Olsen, 2023, hæfte med ringbind i ryggen, 91 sider. - Kun 125 kr.
 
2
DNA og slægtsforskning for begyndere. – Af Michael Dupont, 2020, hæftet, 72 sider. - Kun 135 kr. (ordinær pris 150 kr. + forsendelse).
 
3
TrapDanmark Viborg Kommune. – 2019, 180 sider. - Kun 70 kr. (den oprindelige boghandlerpris 299 kr.).
 
4
Provst Ursin, Maren vaskekone og den triste toldbetjent. 18 fortællinger fra Sankt Mogensgade i Viborg i året 1850. – Af Henning Ringgaard Lauridsen, 2016, ca. 130 sider. – Kun 110 kr. (ordinær pris 200 kr.).
En skildring af beboerne i Skt. Mogensgade med udgangspunkt i folketællingen 1850 som illustration til husene i Viborg Miniby.
 
5
Bonden, kommunen og demokratiet. – Af Harry Christensen, 1997, 2 solidt indbundne bind, 793 sider. – Kun 50 kr.
Det hidtil grundigste udforskning af historien om de danske kommuners tilblivelse i 1800-taller.
 
Glæder mig til at høre fra dig! – Af de tre første titler haves blot 4-6 eksemplarer (så først til mølle!)
 

Venlig hilsen - På bestyrelsens vegne
Karen Straarup

-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 146                 Oktober 2023

 
Kære medlemmer
 
Husk, det er allerede i morgen, vi har næste foredrag.

Torsdag 12. oktober kl. 19.30. Foredrag. Anders Dalsager. Historiker

Besættelsesårene i familiehistorien. FU
Besættelsen og 2. Verdenskrig er vigtige begivenheder af Danmarkshistorien. Det er samtidig også begivenheder, der har præget mange danske familier. I foredraget fortæller historiker Anders Dalsager om, hvordan danske familiers hverdag typisk ændrede sig på land og i by fra 1940-1945. Derudover fortæller Anders også, hvor man i dag kan finde information om slægtninges deltagelse i modstandsbevægelsen eller kontakt med besættelsesmagten.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Gratis for medlemmer – gæster betaler 50 kr.

Torsdag 19. oktober kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 2: Krøllede bogstaver. Introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00

Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp.
Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjæp for dem, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf. 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
 
Torsdag 26. oktober kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
 
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
 
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup


 

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 145                  September 2023

 
Kære medlemmer
 
Om få dage byder vi velkommen til det første af efterårets spændende arrangementer.

Torsdag 21. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 1: Kirkebøger og folketællinger. Introduktion ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp.
Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
 
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf. 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
 
 
Torsdag 21. september kl. 19.30-21.30. Foredrag. Mette Seidelin. Seniorforsker, arkivar.
 
Retsbetjenten – lokalforvaltningens dømmende og udøvende magt.
Om kilder til kriminelle aner ca. 1850-1919. FU
 
Det er måske ikke ligefrem et ønske at finde kriminelle aner. Ikke desto mindre kan man ofte finde righoldige oplysninger i arkiverne om personer, der var kommet på den forkerte side af loven.
 
I dette foredrag vil du møde en bred vifte af kilder fra retsbetjenten i perioden ca. 1850-1919. Vi begynder fra bunden: Hvad gør man, hvis man har hørt rygter i familien om, at ens ane var dømt for en forbryderisk handling? Hvordan følger man en person fra anholdelse til evt. domfældelse? Og hvordan finder man oplysninger om afsoningen, hvis vedkommende var blevet straffet? Undervejs i foredraget vil du møde eksempler på forbrydere og deres spor i de originale kilder.
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Medlemmer gratis – gæster betaler 50 kr.

Torsdag 28. september kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
 
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring gerne computer, der tilsluttes bibliotekets internet.
Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup

 
-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 144                      August 2023

Kære medlemmer

Nu er det ved at være sidste frist for tilmelding til foreningens tur til Himmerland!
Tilmeldingsfristen er om få dage, den 16. august.

Turen går til Stenaldercenter Ertebølle, Vitskøl kloster samt herregården Hessel.
Tid: Søndag den 3. september 2023
Afgang: Kl. 8.30 fra parkeringspladsen bag Rigsarkivet i Viborg.
Hjemkomst: Kl. ca. 18.00.
Pris 400 kr (for turen, entreer, guider, frokost og 2 x kaffe med brød).
Drikkevarer ved frokosten for egen regning.
Tilmelding til Poul-Erik Pedersen senest den 16. august!
på telefon 30289193 eller mail 08pepe45@gmail.com

Vi mødes ved parkeringspladsen bag Rigsarkivet i Viborg. Derefter går turen mod Himmerland, i første omgang Stenaldercenter Ertebølle.

Vi spiser rundstykker og drikker kaffe i Ertebølle stenaldercenter. Rundvisning ude og inde.
Vi kører til Foulum kirke og omkring Vilsted sø.
Derefter besøger vi Vitskøl Kloster.
Vi får 1½ times rundvisning på Vitskøl.
Vi spiser frokost på Vitskøl kloster, før turen går til Hessel.
På herregården Hessel får vi et lille foredrag, og her drikker vi også eftermiddagskaffe. Der bliver også tid til at gå rundt på egen hånd.
Herfra går turen hjemad, og vi forventer at være tilbage i Viborg kl. ca. 18.00
-----
Septembers program i øvrigt:
Torsdag 7. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning.  Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.

Torsdag 21. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 1: Kirkebøger og folketællinger. Introduktion ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp.
Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjæp for dem, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf. 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Torsdag 21. september kl. 19.30-21.30. Foredrag:  Retsbetjenten – lokalforvaltningens dømmende og udøvende magt. Om kilder til kriminelle aner ca. 1850-1919. FU
Mette Seidelin. Seniorforsker, arkivar.
Det er måske ikke ligefrem et ønskescenarie at finde kriminelle aner. Ikke desto mindre kan man ofte finde righoldige oplysninger i arkiverne om personer, der var kommet på den forkerte side af loven.
I dette foredrag vil du møde en bred vifte af kilder fra retsbetjenten i perioden ca. 1850-1919. Vi begynder fra bunden: Hvad gør man, hvis man har hørt rygter i familien om, at ens ane var dømt for en forbryderisk handling? Hvordan følger man en person fra anholdelse til evt. domfældelse? Og hvordan finder man oplysninger om afsoningen, hvis vedkommende var blevet straffet? Undervejs i foredraget vil du møde eksempler på forbrydere og deres spor i de originale kilder.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – bemærk gæster betaler 50 kr.
Man medbringer selv kaffe mm.

Torsdag 28. september kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet.
Kaffe og forfriskninger medbringer man selv.
Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Karen Straarup

-----
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 143                              Juli  2023

Kære medlemmer
Denne lille hilsen handler mest om foreningens tur til Himmerland, for nu er det tid at tilmelde sig!
Turen går til Stenaldercenter Ertebølle, Vitskøl kloster samt herregården Hessel.
Det vedhæftede ark fortæller flere detaljer om turen.
Tid: Søndag den 3. september 2023
Afgang: Kl. 8.30 fra parkeringspladsen bag rigsarkivet i Viborg.
Hjemkomst: Kl. ca. 18.00.
Pris 400 kr (for turen, entreer, guider, frokost og 2 x kaffe med brød).
Drikkevarer ved frokosten for egen regning.
Tilmelding til Poul-Erik Pedersen senest den 16. august!
på telefon 30289193 eller mail 08pepe45@gmail.com

Vi mødes ved parkeringspladsen bag Rigsarkivet i Viborg. Derefter går turen mod Himmerland, i første omgang Stenaldercenter Ertebølle.
Vi spiser rundstykker og drikker kaffe i Ertebølle stenaldercenter. Rundvisning ude og inde.
Vi kører til Foulum kirke og omkring Vilsted sø.
Derefter besøger vi Vitskøl Kloster.
Vi får 1½ times rundvisning på Vitskøl.
Vi spiser frokost på Vitskøl kloster, før turen går til Hessel.
På herregården Hessel får vi et lille foredrag, og her drikker vi også eftermiddagskaffe. Der bliver også tid til at gå rundt på egen hånd.
Herfra går turen hjemad, og vi forventer at være tilbage i Viborg kl. ca. 18.00
-----
Septembers program i øvrigt:
Torsdag 7. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning.  Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.

Torsdag 21. september kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 1: Kirkebøger og folketællinger. Introduktion ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp.
Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjæp for dem, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf. 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
Torsdag 21. september kl. 19.30-21.30. Foredrag:  Retsbetjenten – lokalforvaltningens dømmende og udøvende magt. Om kilder til kriminelle aner ca. 1850-1919. FU
Mette Seidelin. Seniorforsker, arkivar.
Det er måske ikke ligefrem et ønskescenarie at finde kriminelle aner. Ikke desto mindre kan man ofte finde righoldige oplysninger i arkiverne om personer, der var kommet på den forkerte side af loven.
I dette foredrag vil du møde en bred vifte af kilder fra retsbetjenten i perioden ca. 1850-1919. Vi begynder fra bunden: Hvad gør man, hvis man har hørt rygter i familien om, at ens ane var dømt for en forbryderisk handling? Hvordan følger man en person fra anholdelse til evt. domfældelse? Og hvordan finder man oplysninger om afsoningen, hvis vedkommende var blevet straffet? Undervejs i foredraget vil du møde eksempler på forbrydere og deres spor i de originale kilder.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Medlemmer gratis – bemærk gæster betaler 50 kr.
Man medbringer selv kaffe mm.
 
Torsdag 28. september kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet.
Kaffe og forfriskninger medbringer man selv.
Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
Vel mødt!
 Og venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Karen Straarup
-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 142                            April  2023

Kære medlemmer
I vil sikkert have bemærket en ændring i mailadressen. Det skyldes, at den hidtil anvendte muligvis er blevet angrebet af spam. Forhåbentlig er der nu renset ud!

Denne gang handler det mest om forårsturen.
Se tilmelding og beskrivelse.
Jeg har vedhæftet Poul-Eriks beskrivelse med det fine billede i 2 versioner: Word-fil og PDF-fil.
 
 
Turen finder sted torsdag 11. maj kl. 19
Aftenen byder på en rundvisning i kalkgruberne. Efterfølgende får vi et mindre traktement med kaffe/ the i den nærliggende Café Skovhytten.
Man sørger selv for at komme til udflugtsstedet. Adressen er:
Dybdalsvej 18c, 8800 Viborg

Daugbjerg Kalkgrube er Skandinaviens ældste kalkgrube med en historie, der går over 1.000 år tilbage. Først blev stenene, både kalk og flint brugt som materiale til sokkel på vikingernes husmandssteder. I 1200-tallet begyndte man at bryde kalk til mørtel, da Italienske munke var begyndt at brænde mursten som byggemateriale og kalken kunne bruges til at klistre stenene sammen. Kirker, slotte og adelens huse blev derefter bygget af mursten med kalkmørtel imellem.
Tilmelding senest mandag 1. maj til:
Poul-Erik Pedersen
tlf. 30 28 91 93
e-mail: 08pepe45@gmail.com
-----
 
De næste arrangementer i foreningen:
Torsdag 27. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.

Tema 4: Poul Erik Pedersen: Introduktion om lægdsruller.
 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14.
Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne.  

Torsdag 27. april kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Retssager i 1700-1800-tallet, hvor tjenestefolk på landet var involveret.
Karen giver et lille oplæg med et par eksempler.
Andre emner kan altid drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
 
Kontakt os:
Denne mail kan besvares, hvis det drejer sig om generelle oplysninger.
Eller direkte til formanden, Kurt Pajbjerg: formand@viborgslaegt.dk
-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 141                            April  2023

Kære medlemmer
Hermed en lille forårshilsen med de næste arrangementer.
Torsdag 20. april, kl. 19.30: Foredrag. ”Vandrende håndværkere” ved Hans Peter Poulsen, slægtsforsker. FU.
Hvad er en håndværker? Hvad er forskellen på en håndværker og en byhåndværker? Hvorfor drog de på vandring, hvor tog de hen, og hvilke muligheder har vi for at finde sporene efter deres vandringer? Foredraget viser nogle eksempler på vandringer.
Medlemmer har gratis adgang, gæster betaler 50 kr.
Kaffe, forfriskninger medbringer man selv.
Sted:Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
Torsdag 27. april kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 4: Poul Erik Pedersen: Introduktion om lægdsruller.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp indtil kl. 14.
Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne.  
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com

Torsdag 27. april kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Retssager i 1700-1800-tallet, hvor tjenestefolk på landet var involveret.
Karen giver et lille oplæg med et par eksempler.
Andre emner kan altid drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
 
Kontakt os:
Denne mail kan besvares, hvis det drejer sig om generelle oplysninger.
Eller direkte til formanden, Kurt Pajbjerg: formand@viborgslaegt.dk
-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 140                            Marts 2023
 
Kære medlemmer.
Hermed lige lidt om de kommende arrangementer, samt aktuel information fra foreningen.

Torsdag 16. marts kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 3: Ejendomshistorie. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.  
Medbring egen bærbar pc, som bruger trådløst netværk.
Denne dag er der specielt fokus på ejendomshistorien fra 1800 og bagud i tid.
 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp. Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Alle er velkomne.  
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt bestyrelsen eller karen.straarup@viborgslaegt.dk

Torsdag 16. marts kl. 19.30: Foredrag. Ulrich Alster Klug. Forfatter og slægtsforsker.
Mediestream. Det stod i avisen. FU.

Aviserne giver et væld af detaljer om vore slægtninge og om samtidens levevis, fra annoncering efter tjenestepige til dødsannoncer og artikler om uheldige bryllupper og tragiske begivenheder. Til www.mediestream.dk scannes mange danske aviser, men hvordan finder man det, man søger? Søgningen er nemlig ikke altid lige let. Og hvad kan man finde i aviserne? Efter en indledning om mediestreams indhold og om, hvordan det OCR-scannes, gives der eksempler på søgningen i Mediestream.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 
Torsdag 30. marts kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
 
Denne aften har vi besluttet, at temaet er ”Testamenter – og det, der ligner”, men forskellige emner kan som sædvanlig drøftes efter ønske.
Medbring gerne eksempler på testamenter eller problemer i forbindelse med denne kildegruppe.
Din medbragte computer tilsluttes bibliotekets internet.
Kaffe, forfriskninger medbringer man selv.
Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 
---
 
Den nyvalgte bestyrelse for foreningen ser således ud:
Kurt Pajbjerg  Formand
61 30 03 69
formand@viborgslaegt.dk

Tove Krog  Sekretær

61 60 48 49
tove.w.krog@hotmail.com                                       
 
Hanna Ammitzbøll   Næstformand
 
26 11 16 03
ammitz@energimail.dk

 
Lene Majlandt  
Sygemeldt

Elise Stilling  
 
61 38 87 29
 
ellestilling@live.dk
 

Poul-Erik Pedersen
30 28 91 93
 
08pepe45@gmail.com
 

Lene Toft   Nyvalgt til bestyrelsen
le.tosira@gmail.com

Anton Blaabjerg Suppleant
 
blaabjerga@gmail.com
 
---
 
Vores bestyrelsesmedlem, Lene Majlandt er for tiden sygemeldt, så I bedes benytte de øvrige bestyrelsesmedlemmers mail og telefon.
 
Formanden, Kurt Pajbjerg: formand@viborgslaegt.dk
Undtagelsesvis kan denne nyhedsmail også besvares, hvis du har oplysninger til foreningen.
 
 
Venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
 
Karen Straarup

---
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 139                          Februar 2023
 
Kære medlemmer
 
Denne gang er der fokus på generalforsamlingen i næste uge.
 
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn afholder ordinær generalforsamling

Torsdag 9. februar kl. 19.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 

Efter generalforsamlingen:
Medlemmerne opfordres til at komme med små indlæg. Det kan f.eks. være en lille historie om den slægtsforskning, du er optaget af lige nu.
Skriv evt. en lille besked til formanden formand@viborgslaegt.dk
Endvidere er der bogsalg, så medbring bøger, som du vil sælge eller forære væk.
Mange af os har igennem tiden samlet gode bøger med relation til slægtsforskning, og nu er vi måske færdige med at bruge dem? Sådanne bøger kan sikkert finde en ny ejer denne aften.
Husk at sætte priser på. Beløbet vil tilfalde dig selv.
 
---
 
Kommende arrangementer

Torsdag februar 16. februar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Tema 2: Krøllede bogstaver, introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00
Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp.  Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet, så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring gerne pc, som kan bruges på trådløst netværk. Alle er velkomne.
 
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com


 
Torsdag 23. februar kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
 
Som sædvanlig mødes vi og drøfter emner af fælles interesse inden for slægtsforskningen. Vi kan f.eks. hjælpe hinanden med problemer, som en af os er kørt fast i, eller vi kan sammen afsøge nye områder af forskningen. Ofte er der også et medlem, der har lyst at dele en lille beretning med gruppen, så vi lærer som regel noget nyt hver gang.
Medbring gerne computer, der tilsluttes bibliotekets netværk.
Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
Sted:Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 

På bestyrelsens vegne
 
Karen Straarup
---
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 138                          Januar 2023
Kære medlemmer
Snart er vi igen klar med aktiviteter i foreningen, og i denne mail annonceres flere spændende aftener.
Samtidig er formandens nytårsbrev vedhæftet, så I kan læse om året 2022 i foreningen.
Kommende arrangementer
Torsdag den 19. januar er der hele 2 muligheder for at mødes, nemlig til brugerhjælp om formiddagen og om aftenen Medlemmernes aften.
Torsdag 19. januar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 1: Introduktion til Kirkebøger og folketællinger ved Anne-Lise Kræmmer, kl. 10.00-12.00.
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp. Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjælp for dem, som ikke deltager i temaet. Vi forsøger at hjælpe med diverse slægtsproblemer. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf.: 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com

Torsdag 19. januar kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Bemærk! Det er ikke sidste torsdag i måneden. Ændret pga foredrag.
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
Sted:Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.

Torsdag 26. januar kl. 19.30. Foredrag. Torben Albret Kristensen, slægtsforsker.
Byggeskik på landet. FU.
Hvem, hvad, hvordan og hvornår? Med udgangspunkt i udflytningen af en fiktiv gård omkring år 1800 beskrives de forskellige arbejdsprocesser, materialer og håndværk, der indgår i opbygningen af en klassisk dansk bondegård. Desuden præsenteres udviklingen i byggeskikken på landet fra Middelalderen til omkring år 1900.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
Fri entré for medlemmer. Gæster betaler 50 kr.


Torsdag 2. februar kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre, så vil vi forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Medbring gerne bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.  Alle er velkomne.


Generalforsamling
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn afholder ordinær generalforsamling

Torsdag 9. februar kl. 19.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.      Valg af dirigent.
2.      Formandens beretning.
3.      Regnskab ved kassereren.
4.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.      Valg af suppleant og revisor.
6.      Fastsættelse af kontingent.
7.      Forslag fra bestyrelsen.
8.      Forslag, der af medlemmerne er tilsendt formanden senest en uge før generalforsamlingen.
9.      Eventuelt.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.

Efter generalforsamlingen:
Medlemmerne kan komme med små indlæg.
Endvidere er der bogsalg, så medbring bøger, som du vil sælge eller forære væk.
Husk at sætte priser på. Beløbet vil tilfalde dig selv.
Mange af os har nok nogle bøger, som vi ikke bruger så meget, og som kan gå videre til en anden.

Nu er det tid at betale kontingent for 2022 (hvis du ikke allerede har betalt).
180 kr for husstanden.
Betaling kan ske forud for generalforsamlingen (kontant).
Betaling kan også foretages via bank:
Reg. Nr. 7643 Konto 0006003073  Handelsbanken i Viborg.                               
Husk at skrive navn i afsenderfeltet.
Er kontingentet ikke betalt 1. marts, tillægges et rykkergebyr på 30 kr, så det bliver 210 kr.
Betaling kan ikke ske med Mobile Pay.

Med disse ord er der vist kun tilbage at ønske alle velkommen til et forhåbentlig godt 2023 med mange oplevelser i slægtsforskerhenseende.
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup

-----

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 137                    November 2022

 
Kære medlemmer
 
Året 2022 er ved at gå på hæld, og på torsdag den 1. december, kl. 19.30 har vi årets sidste foredrag.
 
Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker ved Rigsarkivet fortæller om ”Biografien i 1800-tallet - jævne folks levnedsbeskrivelser”.
Blandt andet vil vi høre om, hvordan man kan bruge rigsarkivets samlinger til at fylde mere end bare navne og årstal på fortællingen om fortidens helt almindelige mennesker.
 
For selv om langt størstedelen af Danmarks indbyggere i første halvdel af 1800-tallet var helt almindelige bønder, håndværkere og arbejdere, så er der alligevel gode muligheder for at finde kilder om hver enkelt, der kan løfte ham eller hende ud af historiens anonymitet.
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal, lokale 3, 8800 Viborg
Medlemmer fri entré, gæster betaler 50 kr.
Ved dette møde markerer vi julens komme, så foreningen giver kage til den medbragte kaffe.
 
---
 
Nu er det tid at betale kontingent for 2023.
180 kr for husstanden.
Reg. Nr. 7643 Konto 0006003073  Handelsbanken i Viborg.                                
Husk at skrive navn i afsenderfeltet.
 
Betaling kan også ske kontant ved mødet torsdag den 1. december.
Ifølge vedtægterne betales kontingent senest 1. februar. Er kontingentet ikke betalt 1. marts, tillægges et rykkergebyr på 30 kr, så det bliver 210 kr.
Betaling kan ikke ske med Mobile Pay.
 
---
 
Torsdag 9. februar 2023 kl. 19.30: Generalforsamling. Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Efter generalforsamlingen: Medlemmerne kan komme med små indlæg. Endvidere er der bogsalg, så medbring bøger, som du vil sælge eller forære væk. Husk at sætte priser på. Beløbet vil tilfalde dig selv.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal, lokale 3, 8800 Viborg

 
Foreningen vil hermed opfordre medlemmerne til at komme med et lille bidrag ved generalforsamlingen og/eller stille en lille bod op med salg af bøger.
Skriv til formand@viborgslaegt.dk
 
---
 
Hjemmesiden er nu opdateret
www.viborslaegt.dk
kan nu igen opdateres og redigeres.
Jeg har benyttet lejligheden til en lidt større ”hovedrengøring” på siden, hvilket betyder, at der p.t. stadig mangler en del af indholdet. Det kommer!
Nogle af de interessante medlemssider holder flyttedag og kommer fremover til at ses som et link på link-siden. Jeg håber, denne ændring vil betyde, at flere medlemmer finder disse sider.
Hjemmesiden har dagligt ca. 100 besøg. Det svinger selvfølgelig lidt hen over måneden og året, men det er da ganske pænt. Til gengæld er det ikke til at vide, om det fortrinsvis er medlemmer, der kigger ind.
I er altid velkomne til at kommentere eller komme med forslag. Det er ikke sikkert, jeg kan efterkomme alle forslag, men nogle gange kan en lille ændring gøre en stor forskel i brugen af siden.
I vil lægge mærke til, at de seneste år har det været sparsomt med billeder fra ture og foredrag. Det skyldes persondataloven, som gør det meget vanskeligt at publicere billeder på nettet, men der vil dog komme billeder.
 
Vi har efterhånden en stor samling med ejendomshistorie på siden. Det vil sige, - ikke i øjeblikket, men det er et af de emner, jeg gerne vil give en god plads på siden, så det arbejder jeg på.
 
Siden med links bliver flittigt benyttet, og jeg modtager som altid gerne tip om gode relevante links, der bør med på siden.
En ændring, der måske lige skal præciseres, er punktet Foreningen.
Dette punkt er nu kommet til at rumme bestyrelsen, vedtægter, kontingent m.m. Ændringen er lavet for at forenkle menuen, og indholdet er forhåbentlig let overskueligt.
 
Programmet for 2023 første halvår kan allerede nu ses på hjemmesiden.
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
 
Kontakt os evt. sådan:
Formand@viborgslaegt.dk
Kasserer@viborgslaegt.dk
Webmaster@viborgslaegt.dk


---
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
Nyhedsmail nr 136                    November 2022
 
 
Kære medlemmer
 
Hermed orientering om resten af året i slægtsforskermæssig henseende.

 
Torsdag 17. november kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg.
 
Tema 3: Skiftearkivalier. Introduktion ved Karen Straarup kl. 10.00-12.00.
I denne workshop kan slægtsforskere få hjælp til at finde skifter. Et skifte er en opgørelse/deling af boet efter en afdød. Hvordan finder vi skifterne? Og hvordan kan de bruges? Deltagerne bliver præsenteret for et par eksempler.
Hvis der er interesse for det, vil jeg sende notatet ud som mail efter indlægget. Send mig bare din mail-adresse, hvis du vil have det. Skriv til karen.straarup@viborgslaegt.dk
 
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp. Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjæp for dem, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
 
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf. 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
 
Torsdag 17. november kl. 19.30. Foredrag.
Nikolai Falberg Jensen, forfatter, arkivar på rigsarkivet. FU
Emnet er
Viborg Landsting.
Viborg Landsting var frem til 1805 Nørrejyllands appeldomstol og tinglysningsmyndighed fra Skagen i nord til Kongeåen i syd. Samtidig er landstingets arkiv det suverænt bedst bevarede landstingsarkiv i Danmark. Foredraget ser nærmere på landstingets udvikling hen over århundrederne og dykker ned i nogle af de ældste dele af retsmaterialet.
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Gratis for medlemmer – bemærk gæster betaler 50 kr.
NB! Biblioteket meddeler, at de for tiden er i gang med at skifte vinduer. De vil være færdige i ”vores lokale” på torsdag, og varmen er sat til. Men måske er det en god idé at have en varm trøje med, såfremt det stadig er lidt køligt.
 
 
Torsdag 24. november kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften.
Inga og Gerhardt Hørdum
har lovet at give et lille oplæg om deres arbejde med gårdhistorie.
Derudover kan forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv.
Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 
 
Torsdag 1. december kl. 10-14: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre, så vil vi forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.
Alle er velkomne.
 

Torsdag 1. december kl. 19.30.  Foredrag.
Asbjørn Romvig Thomsen, seniorforsker ved Rigsarkivet.
Emnet er: Biografien i 1800-tallet – jævne folks levnedsbeskrivelser.

I dette foredrag vil Asbjørn Romvig fra Rigsarkivet fortælle om, hvordan man kan bruge rigsarkivets samlinger til at fylde mere end bare navne og årstal på fortællingen om fortidens helt almindelige mennesker. For selv om langt størstedelen af Danmarks indbyggere i første halvdel af 1800-tallet ”bare” var helt almindelige bønder, håndværkere og arbejdere, så er der alligevel gode muligheder for at finde kilder om hver enkelt, der kan løfte ham eller hende ud af historiens anonymitet.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal.
Medlemmer gratis – gæster betaler 50 kr.
 
 
Hjemmesiden
Foreningens hjemmeside viborgslaegt.dk giver mig stadig problemer.
For jer medlemmer er der måske ikke den store forandring at se, og I kan sagtens bruge siden som normalt. Men jeg har i flere måneder ikke kunnet opdatere den, så I skal lige se bort fra forsidens ”sidste nyheder”. Jeg håber meget at få problemet løst inden længe.
Jeg har spurgt mange kloge mennesker om råd, men jeg søger stadig med lys og lygte, om nogen har en idé til løsning af problemet, så sig frem, hvis du har en mulig løsning eller bare et forslag.
 

Kildeliste fra Tommy Heizs’ foredrag ”Døden årsag” er vedhæftet denne mail som PDF-fil.
Den fylder ca. 12 sider, hvis man printer den ud.
Normalt ville jeg straks lægge den på hjemmesiden, men det er en af de ting, der ikke lader sig gøre for tiden.
 
 
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Karen Straarup
Kontakt os i foreningen:
formand@viborgslaegt.dk
kasserer@viborgslaegt.dk
webmaster@viborgslaegt.dk
-----
Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn
 
Nyhedsmail nr 135                       Oktober 2022
 
 
Kære medlemmer
 
 
Programmet i oktober
 
 
Torsdag 13. oktober kl. 19.30. Dødens Årsag. Foredrag ved Tommy Heisz, journalist, forfatter. FU
300-års danmarkshistorie fortalt gennem ligsyn og obduktioner. Sammen med Markil Gregersen, professor i retsmedicin og pensioneret statsobducent, er Tommy Heisz aktuel med bogen ”dødens årsag” (Lindhardt & Ringhof, 2020). Bogen er en kulturhistorisk fortælling om, hvordan danskerne gennem tiden har slået hinanden ihjel. Uanset om der er tale om udspekuleret arsenikmord eller afstumpet vold, rummer dødens årsag ofte en større fortælling om tiden. Det er de historier, der zoomes ind på i dette foredrag. Vi kommer bl.a. omkring 1700-tallets melankolske mordere og de mange stakkels udsatte kvinder, der blev presset ud i situationer, hvor de måtte tage livet af deres nyfødte.                  
 
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, lokale 3, 1. sal. Gratis for medlemmer – bemærk gæster betaler 50 kr.
 
Torsdag 20. oktober kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Tema 2: Krøllede bogstaver. Introduktion ved Anton Blaabjerg kl. 10.00-12.00
Før 1875 er alle kilder skrevet med gotisk skrift. Hvordan kommer du i gang med at lære at læse gotiske bogstaver?
Efter introduktionen er der almindelig brugerhjælp. Kl. 10-14 er der ligeledes brugerhjæp for de, som ikke deltager i temaet. Så er du ny slægtsforsker, eller er du kørt fast i et problem, vil vi forsøge at hjælpe dig videre. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk. Alle er velkomne.
Kommer I en eller to, er der ingen tilmelding. Særskilt aftale skal indgås ved større selskaber. Kontakt Lene Fuglsang Majlandt, tlf. 40431452 eller lenemajlandt@gmail.com
 
 
Torsdag 27. oktober kl. 19.00-22.00. Medlemmernes aften
Forskellige emner drøftes efter ønske. Medbring computer, der tilsluttes bibliotekets internet. Kaffe, forfriskninger medbringer man selv. Adgang for medlemmer.
Sted: Viborg Hovedbibliotek, Vesterbrogade 15, 1. sal lokale 1-3.
 
Torsdag 3. november kl. 10.00-14.00: Brugerhjælp på Rigsarkivet i Viborg
Den 1. torsdag i måneden er ”snakkedag” på Rigsarkivets læsesal. Vi udvider begrebet, så der også bliver mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Vil du på sporet af din slægt? Har du brug for hjælp til at komme i gang med at slægtsforske eller gode råd til at komme videre, så vil vi forsøge at hjælpe med diverse slægtsforskeremner. Medbring bærbar pc, som kan bruges til trådløst netværk.
 
Alle er velkomne.
 
Foreningens hjemmeside
Der er stadig problemer med at komme ind i redigeringsdelen til hjemmesiden.
Jeg arbejder på det og håber at have løst problemet inden for nogle uger.
 
 
 
Venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
 
Karen Straarup
 


Created with WebSite X5 af Karen Straarup
Tilbage til indhold